ДОГОВІР №__________ з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем) (завантажити)

ДОГОВІР №__________
з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем)

 

__________________________ 

       (найменування населеного пункту)

                 ___ __________ 20__ р.

 

                                    

Комунальне підприємство «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради, (код ЄДРПОУ 31880284) в особі директора Єфімової Людмили Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, затвердженого Рішенням сесії Мелітопольської районної ради №9 від 27.03.2003р. (далі - виконавець), з однієї сторони, і фізична особа ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові РНОКПП)

_______________________________________________________________________________________________

(населений пункт, вулиця, номер будинку)

_________________________,   ______________________, _____________________________________________

 (номер контактного телефона)          (абонентський рахунок)                           (кількість проживаючих  осіб)

що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна - індивідуальним споживачем (далі - споживач), з іншої сторони (разом-сторони), уклали договір про таке.

 

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги
з централізованого водопостачання, (далі - послуги), а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем будинку.

3. З побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг.

4. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Послуга з централізованого водовідведення надається з мережі виконавця у мережу споживача за умови справності мереж споживача.

5. Характеристика вузлів розподільного обліку води:

Поряд-ковий номер

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання/дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервал

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів.

Розмір плати за послуги

7. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять:

на послугу з централізованого водопостачання для населення – 26,58 гривень за 1 куб. метр;

на послугу за використання питної води з 1 (однієї)людини , для населення ,яке користується дворовою колонкою без лічильника  – 101,80 грн;

на послугу за використання питної води з 1 (однієї) людини, для населення ,яке користується водою в будинках з повним благоустроєм не обладнаних лічильником  – 128,12 грн.

на послугу з централізованого водопостачання для суб’єктів підприємницької діяльності , бюджетних організацій  – 29,63 гривень за 1 куб. метр;

на послугу з централізованого водовідведення - ______________ гривень за 1 куб. метр;

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

8. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо.

Облік та порядок оплати послуг

9. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку,  для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку а також для зняття показань.

10. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем, на основі показань вузлів комерційного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” і умов договору та надаються споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 5 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

11. Показання вузлів знімаються  споживачем або уповноваженою особою виконавця в останній день розрахункового періоду та одразу надаються виконавцеві одним з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача,  та зазначаються у рахунку на оплату послуг.

12. У разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань вузлів обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

13. До встановлення вузла комерційного обліку або  обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання, встановленими органам місцевого самоврядування.

148. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково із розрахунку середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

15. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі.

За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

16. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотків від суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

17. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

18. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).

Права та обов’язки сторін

24. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

7) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

8) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

25. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

4) укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;

7) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкоджене з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

8) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

9) допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій і  перевірки показань вузлів обліку;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

11) письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;

12) надавати виконавцеві показання вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;

13) забезпечити належне збирання та зберігання побутових відходів;

26. Виконавець має право:

1) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій  і перевірки показань вузлів обліку в порядку, визначеному законом і договором;

2) здійснювати контроль за технічним станом  інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання,

3) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

4) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

5) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку в порядку, визначеному законом і договором;

6)обмежити (припинити) надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

7) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

8) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

27. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати надання послуг відповідно до умов договору

2) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій

3) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

7) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

28.Відповідальність сторін

Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

29. Споживач несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені;

3) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну виконавцю, шляхом відшкодування збитків;

30. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.

          31.Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з :

постачання холодної води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача;

водовідведення - зливний отвір санітарно-технічних приладів;

2) у будинках садибного типу – місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі виконавця

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

32. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт ;

ліквідації наслідків аварії;

у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

33. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

34. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги .

35. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Порядок оформлення претензій

36.  У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

37. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

38. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

39. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

40. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.

41. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є відповідний документ

42 У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

Особливі умови та строк дії договору

43. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

44. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

45. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

46. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

47. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

48. Договір укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Інші умови

49. З Правилами надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

 

____________________

       (підпис споживача)

 

Номери телефонів аварійних служб у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій  - 441275,441542.

 

Адреси та реквізити сторін

Виконавець

 

КП «Райсількомунгосп» МРР

 

код ЄДРПОУ 31880284

адреса: 72364, Запорізька область,

Мелітопольський район, с. Костянтинівка,

вул. Маяковського, 146, 

тел. (0619) 44-12-75; 44-16-37

 

 

 

 

Директор _____________________Л. ЄФІМОВА
(підпис)

Споживач

 

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________
(РНОКПП)
___________________________________
(адреса)

________________________________________

(номер телефону),

________________________________________

(адреса електронної пошти)

 

 

_________________________________

                                                (підпис)