Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

Друга сесія

 

РІШЕННЯ

30.01.2020                                                                      № …-02/20

 

Про утворення старостинських округів

на території Семенівської сільської ради

та затвердження Положення про Старосту.

 

              Відповідно до Конституції України, частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про місцеві вибори», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інших чинних нормативно-правових актів,  Семенівська сільська рада

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Утворити старостинські округи на території Семенівської сільської ради, а саме:
    1. Новгородківський старостинський округ з центром в селі Новгородківка до складу якого входять:

села: Новгородківка, Високе, Маяк, Новоякимівка

селища: Малий Утлюг, Степне

    1. Новомиколаївський старостинський округ з центром в селі Новомиколаївка до складу якого входять:

села: Новомиколаївка, Зеленчук, Першотравневе, Східне, Південне

селище: Трудове

    1. Полянівський старостинський округ з центром в селі Полянівка до складу якого входять:

села: Полянівка, Верховина, Золота Долина, Лазурне, Марївка.

 

2. Затвердити Положення про Старосту Семенівської сільської ради (Додаток 1).

 

 

Семенівський сільський голова:                                                А.В.Єрмоленко

Додаток №1  до рішення  сільської ради №…-02/20  від 30.01.2020р.

 

 

Положення про старосту

Семенівської сільської ради


І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших чинних нормативно-правових актів та Регламенту Семенівської сільської ради. 

1.2. Це  Положення визначає права і обов'язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов'язані з діяльністю старости.

 

II. Правовий статус старости

 

2.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси села (сіл), селищ, що входять до відповідного старостинського округу, і набуває своїх повноважень, починаючи з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Семенівської сільської ради, на якому Семенівською сільською тери­торіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо його обрання та реєстрації.

2.2. Староста є членом виконавчого комітету Семенівської сільської ради за посадою.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність із іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

III. Повноваження старости

 

3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Семенівської сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях Семенівської сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Семенівської сільської ради, засіданнях її постійних комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу.

У разі, якщо староста не погоджує проект рішення, він подає до сільської ради відповідне письмове обґрунтування з пропозицією про скасування або внесення змін до доного проекту рішення.

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень Семенівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Семенівської сільської ради з питань діяльності на те­риторії відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень Семенівської сільської ради, що стосуються майна терито­ріальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл), селища та інформує сільського голову, виконавчі органи Семенівської сільської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів Семенівської сільської ради, підприємств, установ, організацій ко­мунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого зна­чення у відповідному селі (селах), селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

 

3.2. Обов'язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Ста­туту Семенівської сільської ради, Регламенту Семенівської сільської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об'єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми поса­довими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Семенівської сільської ради;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповід­ної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Семенівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом членів громади в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані органам місце­вого самоврядування Семенівської сільської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів щодо під­тримання його у належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекорис­тування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг дотримання на території відповідного старостинського округу громадського порядку, стану виконання встановлених рішеннями Семенівської сільської ради правил із питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та додержання тиші в громадських місцях тощо;

11) здійснювати контроль за дотриманням правил використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкоди­ти інтересам Семенівської сільської ради та держави;

15) періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного села, селища старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше половини депутатів Семенівської сільської ради староста інформує раду про свою роботу;

16) дотримуватися правил службової етики, встановлених нормативно-правовими актами України, Статутом Семенівської сільської ради, іншими актами її органів;

17) виконувати поточні доручення Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання;

18) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням відповідного ста­ростинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому чинним законодавством порядку;

19) вести контроль за діловодством, обліком і звітністю із передачею документів до архіву;

20) надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають і розташовані на території відповідного старостинського округу;

21) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України та іншими нормативно-пра­вовими актами;

22) забезпечувати своєчасність та повноту сплати місцевих податків на території відповідного старостинського округу;

23) приймати участь у засіданнях опікунської ради;

24) проводить моніторинг та облік кризових сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, а також громадян, які мають пільги відповідно до чинного законодавства  України;

25) шанобливо ставитися до жителів села (сіл), селища відповідного старостинського округу та належним чином про­водити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

26) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Семенівської сільської ради та цим Положенням.

 

3.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Семенівської сільської ради;

2) брати участь із правом дорадчого голосу з питань, що стосуються його старостинського округу у пленарних засіданнях Семенівської сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях Семенівської сільської ради, засіданнях її постій­них комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) одержувати від органів місцевого самоврядування Семенівської сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна об'єднаної територіальної гро­мади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Семенівської сільської ради з питань, які стосуються інте­ресів відповідної громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчо­го комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів із питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

7) порушувати у виконавчому комітеті Семенівської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, відне­сених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, із вини яких сталося порушення;

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостин­ського округу;

10) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів Семенівської сільської ради, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

11) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громад­ського порядку на території відповідного старостинського округу.

3.4. Із метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Семенівської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання із поданням відповідної заяви.

 


IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

 

4.1. Староста обирається жителями села (сіл) (селища (селищ), розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.2. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Кон­ституції України. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця суди­мість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить строк дії повноважень ради (п'ять років), крім випадків до­строкового припинення його повноважень із підстав і у порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування».

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та наро­дові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

Присяга приймається на пленарному засіданні Семенівської сільської ради, на якому Семенівською сільською виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

4.5. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Семенівської сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Семенівської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости Семенівська сільська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.7. Староста може бути відкликаний із посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», із урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік із моменту набуття ним повноважень.

4.8. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на збо­рах виборців у кількості не менше: 10 осіб - для відкликання старости села; 15 осіб - для відкликання старости селища.

4.9. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

4.10. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв'язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії Семенівською сільською радою більшістю голосів від загального її складу.

4.11. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) із підстав, зазначених у пунктах 1,2,3 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до Семенівської сільської ради про складення ним повноважень ста­рости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття Семенівською сільською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) із підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самовря­дування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накла­дено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим), - з дня, наступного за днем одержання Семенівською сільською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) із підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) із підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (відкликання з посади за народною ініціативою), - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, об­раної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), - з дня прийняття Семенівською сільською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

 

V. Організація діяльності старости

 

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяль­ності старости визначаються Семенівською сільською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи Семенівської сільської ради.

5.2. Місцезнаходження, робоче місце старости:

що обслуговує населені пункти: селища: Малий Утлюг, Степне; села: Новгородківка, Високе, Маяк, Новоякимівка, (далі – старостинський округ №1) знаходиться за адресою: село Новгородківка, вул. Центральна, 8.

що обслуговує населені пункти: селище Трудове; села: Новомиколаївка, Зеленчук, Першотравневе, Східне, Південне, (далі – старостинський округ №2) знаходиться за адресою: село Новомиколаївка, вул. Миру, 6.

що обслуговує населені пункти: села: Полянівка, Верховина, Золота Долина, Лазурне, Марївка, (далі – старостинський округ №3) знаходиться за адресою: село Полянівка, вул. Центральна, 11.

5.3. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням сільського голови.

5.4. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється вико­навчим комітетом Семенівської сільської ради і фінансується за рахунок бюджету Семенівської сільської ради.

5.5. Старості видається номерна гербова печатка та штамп, відповідно до номеру старостинського округу (№1, №2, №3), з метою надання адміністративних послуг жителям старостинського округу.

 

VI. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жи­телями відповідного села, селища, відповідальним – перед Семенівською сільською радою.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл), селища – старостинського округу, на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу у будь-який визначений ними термін та один раз на рік звітує перед виконавчим комітетом Семенівської сільської ради.

6.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відпові­дальності, визначеної чинним  законодавством України.

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності на підставі розпорядження сільського голови.

6.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому чинним законодавством України. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

Секретар Семенівської

сільської ради                                                                  Віра БАШАРІНА