РЕГЛАМЕНТ

постійної комісії щодо розгляду тарифу на централізоване водопостачання Семенівської сільської ради

 

Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності постійної комісії щодо розгляду тарифу на централізоване водопостачання Семенівської сільської ради (далі – Комісія), пов'язаної із здійсненням її повноважень.

1.2 Склад комісії та її голова затверджується на сесії сільської ради за поданям  сільського голови.

1.3. комісія спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

1.4. комісія в межах своїх повноважень, на підставі та на виконання актів законодавства приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.

1.5. комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з сільською радою іншими державними органами,

1.6. Діяльність комісії є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради в мережі Інтернет. Інформація про діяльність комісії надається громадянам, іншим заінтересованим особам відповідно до законодавства.

 

 

Засідання Комісії

                 Засідання як основна форма роботи комісії

4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути плановими та позачерговими.

4.2. Засідання Комісії є відкритими і гласними,

4.3. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих слухань. Засідання Комісії можуть бути виїзними.

4.4. На засіданнях Комісії у формі відкритих слухань розглядаються питання про:

установлення та перегляд цін/тарифів;

погодження інвестиційних програм  та змін до них;

нші питання, що мають важливе значення.

                                 Мова засідань Комісії

4.5. Засідання Комісії проводяться державною мовою.

4.8. Особам, які беруть участь у розгляді питань і не володіють українською мовою, забезпечується право ознайомлення з документами, виступати на засіданні рідною мовою та участі в розгляді питань через перекладача. Витрати, пов'язані з оплатою роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його участі.

                       

 

                                 Колегіальність розгляду питань

4.9. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться Комісією колегіально.

4.10. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які беруть участь у розгляді питання на засіданні Комісії.

4.11. Якщо член Комісії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Комісії відповідні пропозиції в письмовій формі.

Думка відсутнього члена Комісії з питань порядку денного засідання, надана в письмовій формі, розглядається на засіданні Комісії і враховується під час голосування.

4.12. У разі знаходження у відрядженні Голова і члени Комісії можуть приймати участь у засіданні дистанційно, шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв'язку.

4.13. При прийнятті рішень Голова Комісії, члени Комісії мають один голос.

Рівноправність членів Комісії під час розгляду питань

4.14. Усі члени Комісії є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Комісії.

4.15. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів Комісії в можливості ставити питання учасникам засідання, знімати поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та запитання членів Комісії.

4.16. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від коментарів дій головуючого та втручання в його дії.

Кворум та порядок вирішення питань Комісією на засіданнях

4.17. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загального складу Комісії.

4.18. Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, засідання переноситься на інший час.

4.19. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу Комісії.

4.20. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою особисту думку на окремому аркуші, який додається до протоколу.

Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало необхідної кількості голосів, зокрема при рівному розподілі голосів «за» й «проти».

                       Порядок проведення засідань

4.21. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання визначаються Головою Комісії.

4.22. Засідання Комісії у формі відкритих слухань проводяться за ініціативою гловови комісії чи сільської ради.

4.23. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про зміну порядку проведення засідань, про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання, відкладення розгляду питання на інше засідання, а також оголосити перерву в засіданні.

4.24. Комісія має право скликати позачергове засідання у формі відкритого:

з питань, розгляд яких було відкладено, перенесено або продовжено з попереднього засідання у формі відкритого/закритого слухання;

з питань, які потребують термінового розгляду;

 

       Підготовка питань до розгляду на засідання Комісії

4.25. Порядок денний засідання Комісії у формі відкритого слухання формується за пропозиціями Голови, членів Комісії про винесення на засідання питань, які вони вважають за необхідне розглянути на ньому.

4.26. Порядок денний засідання у формі відкритого слухання складається з двох розділів: перший – планові питання, другий ("Різне") – питання, які потребують термінового розгляду або розгляд яких було відкладено (перенесено, продовжено).

4.29. Розділ перший порядку денного затверджується Головою Комісії і доводиться до відома членів Комісії.

4.31. Пропозиції щодо кожного питання, що виноситься на розгляд Комісії і включено до порядку денного засідання, з обґрунтуванням підстав їх внесення надаються Голові та членам Комісії у вигляді подання , що пропонується прийняти, оформленного у встановленому порядку, не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання (крім документів з питань щодо порушення ліцензіатами ліцензійних умов, які подаються не пізніше ніж за два робочі дні до засідання), а у разі необхідності проведення засідання з питань, які потребують термінового розгляду – не пізніше ніж за один робочий день.

До подання у разі необхідності додаються інші документи (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані керівниками ліцензіату.

У поданні про прийняття проекту регуляторного акта обов’язково зазначається:

інформація про суть зауважень, пропозицій, їх врахування або відхилення;

відомості про погодження проекту регуляторного акта заінтересованими органами.

4.32. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань Комісії відповідає керівник ліцензіату.

4.33. Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

                                     Відкриття засідання

5.1. У призначений час головуючий на засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання Комісії та оголошує порядок денний. Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від учасників засідання не надійшли.

5.2. Функції секретаря засідання Комісії виконує працівник Семенівської сільської ради  згідно з посадовими обов’язками.

До початку засідання Комісії його учасники повинні зареєструватися у секретаря засідання і надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо виступу на засіданні і представництва інтересів.

5.3. Секретар засідання надає довідку Голові та членам Комісії про явку учасників засідання та про результати перевірки їх повноважень.

Відкладення (перенесення, продовження) розгляду питання з порядку денного

5.4. Розгляд питання, включеного до порядку денного може бути відкладено (перенесено, продовжено) у межах строків для розгляду та прийняття рішення, визначених законодавством, при наявності таких обставин:

неявка на засідання запрошених, якщо їх присутність є обов’язковою;

відсутність необхідних документів;

необхідність надання додаткових документів;

призначення експертизи;

необхідність залучення до участі інших осіб;

інші обставини, що перешкоджають розгляду питання, або які Комісія визнає обґрунтованими.

                                   Головуючий на засіданні

5.13. Засідання Комісії веде Голова Комісії.

5.14. У разі відсутності Голови Комісії засідання проводить один із членів Комісії згідно з наказом Голови Комісії.

5.15. Головуючий на засіданні Комісії:

відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин;

повідомляє Комісію про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням;

надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного доповідача;

створює рівні можливості для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує прийняте за результатами голосування рішення;

забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.

       Закінчення розгляду питання і порядок голосування

5.28. Після обговорення питання головуючий оголошує про закінчення його розгляду та перехід до голосування.

5.29. Рішення Комісії приймаються відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням.

5.30. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.

5.31. Кожний член Комісії, який бере участь у розгляді питання, має право подати власний проект рішення або перелік питань, які визначають суть рішення.

5.32. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5.33. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

5.34. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

 

Оформлення протоколів та рішень Комісії 

6.1. Засідання Комісії протоколюються. Ведення протоколу засідання Комісії здійснює секретар засідання.

6.2. Протокол засідання Комісії підписує головуючий комісії.

 Візують протокол члени Комісії, які брали участь у засіданні.

У разі незгоди із змістом протоколу засідання Комісії член Комісії не візує протокол та надає до нього пояснення своєї позиції.

6.3. У протоколі засідання Комісії зазначаються:

дата проведення засідання;

склад Комісії;

прізвище та ініціали головуючого;

прізвище та ініціали секретаря засідання;

порядок денний засідання;

короткий зміст доповідей або пояснень учасників засідання;

посилання на факти, які учасники засідання просили відобразити у протоколі;

результати поіменного голосування;

прийняті Комісією рішення.

6.4. Протокол засідання Комісії повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів після закінчення засідання, а в окремих випадках, залежно від кількості питань, що розглядалися, та їх складності – п’ятнадцяти робочих днів.

6.5. За зверненнями керівництва ТОВ «Українська водна компанія» Комісії надається витяг із протоколу засідання.

Витяг із протоколу підписують Голова Комісії.

 

 

Додаток

до рішення

 

СКЛАД

постійної комісії щодо розгляду тарифу на централізоване водопостачання Семенівської сільської ради

 

Голова комісії: Зінченко Сергій Іванович

Члени комісії: Рудаков Сергій Вікторович

                         Глухарев Олексій Олександрович

                         Радіонова Любов Володимирівна

                         Рибакова Інна Володимирівна

Секретар:        Циплакова Наталья Анатоліївна

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО постійну комісії сільської ради з питань розгляду тарифів на централізоване водопостачання , збір вивіз та транспортування  побутових відходів

1. Постійна комісія , що здійснює  регулювання у сфері централізованого водопостачання  та комунальних послуг, є  колегіальним органом, підпорядкованим сесії сільської ради

       є органом державного регулювання діяльності у сферах   комунальних послуг.

2. ПК у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії сільської ради  іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ПК є:

1)  регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на території сільської ради, у сферах  теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а також збір та вивезення  побутових відходів;

2) збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів сільської ради

3) забезпечення прозорості і відкритості діяльності  у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання на території сільської ради;

4) сприяння розвитку конкуренції у сферах централізованого водопостачання , а також збір вивезення перероблення побутових відходів;

5) забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах , централізованого водопостачання та водовідведення,  збору вивезення перероблення побутових відходів, , сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;

7) забезпечення самоокупності діяльності  суб'єктів господарювання;

8) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, централізованого водопостачання і водовідведення,  збіру вивезення перероблення побутових відходів

9) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках;

4. ПК відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків  централізованого водопостачання і водовідведення, також збору вивезення перероблення побутових відходів;

2) подає на сесію сільської ради щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на сайті сільської ради;

3) проводить перевірку:

Тарифів на централізоване водопосточання також збір вивезення перероблення побутових відходів

порядок формування плати за підключення до мереж централізованого водопостачання здійснення контролю за його дотриманням;

4) здійснює контроль за:

додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами господарювання;

виконанням суб'єктами господарювання договорів , спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

5) здійснює безперешкодно перевірку дотримання ліцензійних умов;

6) вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

7) визначає для затвердження сесією сільської ради індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для суб'єктів господарської діяльності;

 

8) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, приймає відповідні рішення у межах своєї компетенції;

9) передає до сільської ради  матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

10) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринку централізованого водопостачання та водовідведення, також збору вивезення перероблення побутових відходів і прогнозування стану розвитку таких ринків;

11) забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;

12) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб'єктів господарювання;

13) розглядає звернення споживачів та надає роз'яснення з питань порушення прав споживачів;

14) інформує громадськість про результати своєї діяльності;

15) співпрацює з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів;

       16) взаємодіє з виконавчим комітетом сільської ради, громадськими організаціями, з питань, що належать до її компетенції, та бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету з питань з питань розгляду тарифів на централізоване водопостачання , збір вивіз та транспортування  побутових відходів

 

5.  ПК з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням;

4) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування і реалізації державної політики.

6. ПК для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) приймати у межах своєї компетенції рішення;

2) ініціювати звернення сільської ради до суду з метою захисту інтересів держави, споживачів, та суб'єктів господарювання з підстав, передбачених законодавством;

3) отримувати безоплатно:

від  суб'єктів господарювання  - статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

від  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначені законодавством;

4) приймати з питань, що належать до компетенції ПК, проекти нормативно-правових актів, контролювати їх виконання;

5) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах  комунальних послуг;

6) ініціювати  створювати в разі потреби у межах своєї компетенції робочі групи, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

7. ПК у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку депутатськими комісіями відповідними органами державної влади та сільської ради, підприємствами, установами, організаціями.

8. ПК  очолює Голова;

Комісія двє  на підставі положеня, що затверджуються на сесії сільської ради.

9. ПК як колегіальний орган утворюється у складі Голови та чотирьох  членів. Голова, члени ПК обираються на сесії сільської ради вдкритим голосуванням за поданням сільського голови.

Термін повноважень Голови, члена ПК  спливає після спливу повноважень депутатів які їх обрали.

ПК є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

10. Голова ПК:

1) очолює ПК та керує її діяльністю;

2) координує роботу членів ПК та розподіляє обов'язки між ними за відповідними напрямами щодо виконання покладених на ПК завдань;

3) скликає і проводить засідання ПК, вносить питання для розгляду на її засіданнях, підписує протокол засідань та рішення ПК, затверджує порядок денний засідання ПК;

8) має право  представляти ПК у суді;

9) представляє інтереси ПК на сесіях сільської ради;

10) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів НКРЕКП;

11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

12) присвоює у встановленому законодавством порядку працівникам НКРЕКП ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;