gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Сьома сесія

РІШЕННЯ

   1. № 01-07/21

 

Про внесення змін до Статуту комунального

підприємства «Водолій» Семенівської сільської ради

 

Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України, з метою приведення установчих документів комунального підприємства «Водолій» Семенівської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, забезпечення ефективного використання комунального майна та впорядкування діяльності підприємств комунальної власності, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Водолій» Семенівської сільської ради, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Доручити директору  комунального підприємства «Водолій» Семенівської сільської ради зареєструвати зміни до Статуту комунального підприємства у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Семенівської сільської ради Нетребка П.С.

 

 

Сільський голова                                                              А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Новомиколаївської  сільської ради Мелітопольського р-ну

від 10.02.2017 р. № 4

Зі змінами, затвердженими рішеннями Семенівської сільської ради від:

28.01.2021 № 05-05/21

04.03.2021№ 01-07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

комунального підприємства «Водолій» Семенівської  сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             2021

 

 

 

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Комунальне  підприємство  “Водолій“ Семенівської  сільської ради , яке має скорочену назву КП «Водолій» ССР (далі  - Підприємство ),  створено  за  рішеннями Семенівської  сільської ради Мелітопольського району від 28.01.2021р_№05-05/21«Про створення комунального підприємства «Водолій» Семенівської  сільської ради Мелітопольського району» шляхом  об’єднання  власного  майна та фінансових ресурсів, залучення працівників для  організації  на базі цього майна підприємницької діяль­ності  з  метою задоволення потреб населення  об’єднаної територіальної громади у комунальних  послугах.

1.2. Підприємство  є  комунальною власністю  територіальної  громади Семенівської сільської ради Мелітопольського  району. 

Засновником  підприємства  виступає територіальна  громада   Семенівської сільської ради Мелітопольського району в  особі Семенівської сільської ради.

1.3. Місцезнаходження Підприємства:

72353 Запорізька область, Мелітопольський район, с.  Новомиколаївка вул. Миру, буд.12.

1.4.Найменування Підприємства :

повне – комунальне  підприємство  “Водолій“ Семенівської сільської ради Мелітопольського району; яке є правоприємником комунального  підприємства  “Водолій“ Новомиколаївської СР МР.

скорочено – КП «Водолій» ССР МР.

1.5. Підприємство діє на підставі Конституції України, Законів України, власного Статуту, рішень Семенівської  сільської ради та її виконкому.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1   Метою діяльності Підприємства є надання комунальних послуг населенню, виконання робіт, надання інших послуг населенню, з метою задоволення потреб населення в товарах, матеріалах та послугах.

2.2.  Предметом діяльності  Підприємства є:

2.2.1.  Комунальне  обслуговування  населення,  юридичних  осіб.

2.2.2. Забір, очищення та постачання води.

2.2.3. Ремонт і технічне обслуговування устаткування,  обладнання,  машин та механізмів.

2.2.4. Експлуатація  та  утримання  у  відповідному  технічному  стані  житлових  будинків  та  прибудинкової    території.

2.2.5.  Ремонт  та  реконструкція  житла.

2.2.6.  Збирання,  відвезення,  зберігання  сміття,  утримання  відповідного  полігону.

2.2.7.  Надання  ритуальних   послуг населенню,  утримання місць поховання громадян.

2.2.8.  Утримання  та  експлуатація  доріг  і  благоустрою.

2.2.9.  Оптова, роздрібна торгівля.

2.2.10.  Будівництво, утримання, ремонт та  експлуатація  внутрішніх і зовнішніх  мереж  електро-,  тепло-  водопостачання  та  водовідведення,  будівель  та  споруд  призначених  для  їх  обслуговування  (котельні,  бойлерні,  каналізаційні  та  водопровідні  споруди  і  обладнання,  тощо ).

2.2.11. Допоміжна діяльність у рослинництві.

2.2.12. Збирання безпечних відходів.

2.2.13.  Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

2.3. Підприємство отримує ліцензії та інші дозволи на здійснення окремих видів діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

 

3.1. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс розрахунковий та інші рахунки у банківських установах, печатку,  штампи з своєю назвою та інші рекві­зити.

3.2. Підприємство керується в своїй діяльності Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, цим  Статутом, рішеннями Семенівської  сільської ради та її виконкому; розпорядженнями сільського голови.

3.3. Підприємство може від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати май­нових та особистих немайнових прав,  вступати в зобов'язання, бути позивачем і від­повідачем в суді, господарчому  та  третейському  судах.

3.4. Підприємство є власником належного йому майна. Підприємство здійснює, згідно діючого законодавства України,  володіння, користування та розпорядження належним йому на правах власності майном відповідно до  Статуту,  цілей своєї діяльності та призначення майна.

Підприємство відповідає по своїх зобов'язаннях грошовими  коштами  та  майном,  яке є  його власністю.

 Основні  та обігові засоби,  передані  йому сільською радою та  іншими  юридичними  та фізичними особами  для  здійснення  статутної  діяльності,  не є його власністю і не можуть  використовуватись  для  покриття  збитків,  боргів  або  як  застава  без  попередньої  згоди  власника майна.

3.5. Підприємство не відповідає по зобов'язанням сільської ради, сільська рада не відповідає по зобов'язанням Підприємства.

3.6. Підприємство має право створювати дочірні підприємства, інші структурні підрозділи та філії на території України, наділяти їх основними та обіговими засобами, належними Підприємству.

Філії  і структурні підрозділи діють на основі положень про них, дочірні підприємства - на основі статутів, затверджених Підприємством та сільською радою; вони мають печатку зі своїм найменуван­ням та найменуванням Підприємства  і  необхідні  штампи.

3.7. Підприємство може бути учасником спільних підприємств,  акціонерних та інших товариств,   концернів,   консорціумів,   асоціацій та інших добровільних об" єднань.

3.8. Підприємство самостійно планує свою діяльність та соціальний розвиток трудово­го колективу Підприємства.

3.9. Підприємство має право користуватися комерційним та банківським кредитами, отримувати від фізичних та юридичних осіб фінансову допомогу на зворотній   та  інших  основах.

3.10. Підприємство має право встановлювати склад та об’єм зведень,  що станов­лять його комерційну таємницю,   організовувати захист своєї комерційної таємниці, не надавати стороннім організаціям та фізичним особам інформацію,   що вміщує комер­ційну таємницю ( крім випадків,  встановлених законодавством України ).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

 

4.1.   Підприємство  має  право:

4.1.1.  Самостійно  організовувати  свою  діяльність направлену  на виконання  основних  напрямів  роботи,  визначених  статутом  та  сільською радою.

         4.1.2.  Реалізовувати  продукцію, виконувати  роботи,  надавати  послуги за  межами  основних  напрямів діяльності,  визначених  сільською радою. 

         4.2.  Підприємство  зобов’язано:

4.2.1 Забезпечувати населення сільської ради питною водою, встановленої якості, здійснювати водовідведення використаної води.

Виконувати інші роботи, що є предметом його діяльності.

4.2.2.  Забезпечувати  своєчасне  і якісне виконання  робіт, надання   послуг,  визначених  сільською  радою,  метою  створення  Підприємства   та  укладеними  договорами  .

   1.  Забезпечити  цільове  використання власного та наданого    майна, його  збереження.  Підприємство  здійснює  окремий  облік  майна,  що  отримує від сторонніх осіб, а  також  майна  придбаного  за  власні  кошти.

4.2.4  Здійснювати  будівництво,  реконструкцію,  модернізацію,  капітальний  ремонт  основних  фондів,  а  також  забезпечувати  своєчасне  впровадження  нових  потужностей,  техніки  та  технологій.

4.2.5. Здійснювати заходи  по  вдосконаленню  організації  заробітної  плати  працівників  з  метою  посилення  їх  матеріальної  зацікавленості  як  у  підсумках  особистої  праці,  так  і  у  загальній  роботі  підприємства.

 4.3. Підприємницька  діяльність  підприємства  не  може  здійснюватись  на  шкоду  або  за  рахунок  мети  діяльності  підприємства,  не  повинна  призводити  до  затримок  у  виконанні  робіт,  пов’язаних  із  обслуговуванням  комунальної  сфери,  усуненням  можливих  аварій. 

 

 

 

 

 1. ГОСПОДАРЧА ТА  СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1.Основними узагальнюючими показниками господарчої діяльності підприємства є прибуток,  відсутність  аварій  та  швидке  їх  усунення  на  об’єктах  комунальної  сфери. 

5.2.Порядок використання чистого прибутку підприємства визначається сільською радою, шляхом встановлення обов’язкових нормативів розподілу такого прибутку  або  встановлюється  самим  Підприємством за погодження із сільським головою.

5.3.Підприємство здійснює оплату праці, виходячи з особливостей управління комунальним підприємством, у відповідності з умовами та у межах фонду оплати праці, які затверджені сільською радою з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.

5.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську та статистичну звітність згідно законодавству України, а також, обов’язково, звітність по формам, які встановлює сільська рада. Директор і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за повноту, дотримання порядку  та достовірність інформації, обліку та звітності.

5.5. Майно  Підприємства  складають  основні  та  обігові  засоби,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких  відображається  на  власному  балансі  Підприємства. 

5.5.1. Підприємство є користувачем  переданого йому майна. Розпорядження цим майном Підприємство може здійснювати з дозволу або за дорученням власника майна.

Основні  засоби,  що  є  в  комунальній  власності  і  закріплені  за  Підприємством,  належать  йому  на  праві  оперативного  управління.  Здійснюючи  це  право,  Підприємство  володіє  та  користується  вказаними  засобами.  Підприємство  має  право  розпоряджатись    ними  лише  з  дозволу  сільської ради.

Підприємство  володіє  основними  засобами,  що  придбані  їм  за  власні  кошти  і  визначені  як  складова  частина,  необхідна  для  надання  комунальних  послуг  населенню. Підприємство  має  право  розпоряджатись  ними  лише  з  дозволу  сільської  ради.

5.5.2.  Підприємство  є  власником продукції,  виробленої  Підприємством  внаслідок  господарчої  діяльності,  отриманих доходів,  іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

5.6. Майно Підприємства створюється за рахунок :

5.6.1.  Грошових та матеріальних внесків  засновника, інших  юридичних  та  фізичних  осіб.

5.6.2.  Коштів, одержаних Підприємством в результаті його діяльності.

5.6.3.  Кредитів банків та інших кредиторів.

5.6.4.  Безоплатних або благодійних внесків,  пожертвувань організацій, підприємств і громадян.

5.6.5.  Капітальних  вкладень  та  дотацій  із  бюджетів  всіх  рівнів.

5.6.6.  Інших джерел, не заборонених законодавчими актами України.

5.7. Підприємство здійснює господарчу діяльність від свого імені в інтересах заснов­ника  та  населення  регіону,  на принципах повного господарчого розрахунку.

5.8. На Підприємстві можуть створюватися фонд розвитку підприємства,  фонд соціаль­ного розвитку, та інші. Порядок формування та використання фондів Підприємство встановлює самостійно.

5.9. Підприємству можуть належати будівлі, споруди, земельні ділянки устаткування,   транспортні засоби.

5.10. Підприємство має право продавати та передавати іншим підприємствам, устано­вам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надава­ти безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу, належні йому будівлі, споруди приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші ма­теріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу (за погодженням із власниками майна).

5.11. Підприємство має право купувати, одержувати від уступки, орендувати або ін­шим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ,  організа­цій  та громадян.

5.12. Підприємство має право здійснювати будь-які дії надані Підприємствам діючим за­конодавством.

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

6.1. Загальне  управління  Підприємством  здійснює Семенівська    сільська рада (Орган  управління).

6.2.  Орган  Управління  здійснює:  

6.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Підприємства.

6.2.2.  Підготовку  змін і доповнень  до   Статуту Підприємства.

6.2.3.  Утворення,   реорганізацію  і  ліквідацію  дочірніх підприємств,  затвердження статутів про них.

6.2.4. Підготовку  рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.2.5.  Вирішення питання про уступку (передачу) частки Підприємства  або  основних  засобів  третім особам.

6.2.6. Затверджує штатний розпис та фонд заробітної плати працівників підприємства за поданням директора.

6.2.7.  Призначення  та звільнення з посади  Директора.

6.2.8. Затвердження річних результатів діяльності Підприємства, включаючи його дочірні підприємства, філії та представництва, визначення порядку покриття збитків.

6.2.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності директора  та  головного  бухгалтера.

6.2.10. Встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів.

6.2.11. Контроль  за  збереженням  майна,  ефективним  його  використанням,  надання  згоди  на  відчуження  майна.

6.3. Орган управління може заслуховувати Директора та інших працівників підприємства в будь-який час, з будь-якого приводу.

6.4. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює виконком сільської ради. Виконком сільської ради:

6.4.1. Розглядає річні плани роботи Підприємства.

6.4.2. Погоджує правила, процедури та інші внутрішні документи Підприємства,  що  визначають головні  принципи  його  діяльності та внутрішню структуру.

6.4.3. Здійснює фінансовий  контроль  за  діяльністю  підприємства  та  його  посадових  осіб,  проводить  ревізії  його  господарської  діяльності. Перевірки діяльності Підприємства здійснюються за  рішенням виконкому сільської ради. Працівники  що  здійснюють  ревізію складають висновки з річних звітів і балансів. Вони зобов'язані вима­гати термінового розгляду  діяльності  Підприємства  або  його  посадових  осіб,  якщо виникла загроза істотним інтере­сам Підприємства, або якщо виявлено зловживання службових осіб Підприємства.

6.5. Сільский голова змає право :

6.5.1. Здійснювати контроль за діяльністю Підприємсва, його Директора та посадових осіб.

6.5.2. Призначати на посаду  Директора комунального підприємства за рішенням (дорученням) сільської ради за результатами конкурсного відбору.

6.5.3 Розглядати правила, процедури та інші внутрішні документи Підприємства,  що  визначають головні  принципи  його  діяльності та внутрішню структуру; визначає необхідність їх розгляду на сесії або засіданнях виконкому сільської ради.

6.6. Директор Підприємства підпорядкований сільському голові.

Доручення сільського голови Директору Підприємства або його посадовим особам є обов’язковими для виконання.

6.7. Керівництво Підприємством  здійснює  директор, який вирішує всі питання діяльно­сті Підприємства,   крім тих   які відносяться до компетенції  сільської ради та її виконкому.

Директор  призна­чається  на  строк  до  5  років із укладанням  з  ним   контракту.

6.8.  Директор  організує  роботу  підприємства,  здійснює  підбір,  підготовку  та  розстановку  працівників,  визначає  їх  посадові  обов’язки,   визначає  початок  та  тривалість  робочого  дня,  безпосередньо  організує  виробничу  діяльність  працівників. 

6.9. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства,   в т.ч. відкривати розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, вести переговори та укладати угоди, видавати в межах своєї компетенції накази,  надавати вказівки, обов’язкові для всіх робітників Підприємства, підписувати документи Підприємства,  видавати довіреності,  представляти Підприємство на всіх підприємствах,  установах та організаціях. Директор несе відповідальність за діяльність Підприємства.

6.10.  Директор підзвітний  органу  управління, несе відповідальність за виконання його  рі­шень.

6.11. Директор  самостійно  вирішує  питання   діяльності  Підприємства  в  межах  основних  напрямків  діяльності  Підприємства,  визначених  статутом  та  Органом  управління.   

6.12.  Директор  визначає  структуру  управління  та  встановлює  штатний  розклад  з  урахуванням  цін,  тарифів  умов  та  фонду  оплати  праці.   Призначає  головного  бухгалтера  та  своїх  заступників за погодженням з сільським головою.

6.13. Щоквартально  звітує перед засновником (на засіданнях сесії сільської ради) про діяльність підприємства, в тому числі про фінансову.

У разі виявлення некомпетентності директора підприємства, що призвело до фінансових збитків, орган Управління має право достроково розірвати з ним контракт.

 

7.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

7.1. Результати діяльності Підприємства відображаються в щоквартальному та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті.

7.2.  Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Підприємстві ведуться по нормам,  діючим в Україні.

7.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності,  покладається на головного бухгалтера.

7.4. Вірогідність та повнота річного балансу і звітності Підприємства може бути підтверджена аудитором відповідно до діючого законодавства.

7.5. Перевірки фінансової діяльності Підприємства здійснюються засновниками, державною податковою службою, іншими державними органами в межах їх компетенції.  Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Підприємства.

 

8.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1.Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни,  які на підставах тру­дового договору (контракту),  а також на інших підставах приймають участь в діяль­ності Підприємства.

8.2.  Повноваження  трудового  колективу  Підприємства  реалізуються  загальними  зборами  і  через  їх  виборчі  органи – органи  колективного  самоврядування,  до  складу  яких  не  може  входити  директор.  Члени  органів  колективного  самоврядування   обираються  таємним  голосуванням   строком до  3  років  не  менш,  як  двома  третинами  голосів.  Члени  виборного  органу  не  можуть  бути  звільнені  з  роботи  або  переведені  на  інші  посади  з  ініціативи  адміністрації  підприємства  без  згоди  відповідного  органу колективного  самоврядування .

8.3.  Інтереси трудового колективу у Підприємстві представляє уповноважений трудо­вим колективом  вибраний  орган, створений за ініціативою трудового колективу.

8.4. Трудовий колектив (уповноважений ним орган):

8.4.1.  Вирішує питання соціального розвитку Підприємства.

8.4.2.  Укладає колективний договір.

8.4.3.  Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

8.5. Трудові відношення робітників Підприємства регулюються законодавством Украї­ни про працю та правилами внутрішнього розпорядку , їх соціальні та трудові права гарантуються діючим законодавством .

8.6. Робітники Підприємства підлягають соціальному , медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах,   передбачених діючим законодав­ством.

8.7.Підприємство має право видавати позики, грошові премії і разові допомоги своїм робітникам, за попереднім погодженням з сільським головою.

8.8.  Розмір премії залежить від виконання затверджених фінансових показників діяльності, недопущення збиткової діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, забезпечення своєчасного внесення платежів до бюджетів усіх рівнів, показників ефективності використання комунального майна, недопущення нещасного випадку з вини комунального підприємства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та розпорядчих актів виконавчих органів сільської ради.

 

9. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

9.1.  Директор   Підприємства зобов'язаний співпрацювати  із органами державного нагляду за охороною праці.

9.2. Соціальні і трудові права працівників Підприємства гарантуються не нижче вста­новлених діючим трудовим законодавством,  Законом України "Про охорону праці" і іншими нормативними актами про охорону праці.

9.3. Підприємство несе повну матеріальну відповідальність по відшкодуванню шкоди, завданої працівнику ушкодженням здоров"я, пов’язаним з виконанням їм трудових обов’язків згідно Правил відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здо­ров'я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

9.4. Підприємство безоплатно надає своїм працівникам спецодяг, взуття і інші засоби індивідуального захисту, миючі і обеззаражуваючі засоби.

9.5. Підприємство надає своїм працівникам пільги і компенсації, передбачені діючим законодавством України, за роботу їх в шкідливих умовах і на роботах з тяжкими умо­вами праці.

9.6. Підприємство постійно турбується про умови праці жінок, неповнолітніх та інвалі­дів, не допускає їх до робіт, які заборонені діючим законодавством, забезпечує проход­ження ними  обов’язкових, періодичних та попередніх медичних оглядів.

9.7. Підприємство проводить за свій рахунок соціальне страхування своїх робітників від нещасних випадків і професійних захворювань.

9.8.Підприємство постійно проводить навчання, інструктаж і перевірку знання робіт­ників в питаннях охорони праці, систематично підвищує їх кваліфікацію.

10.ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ   ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття,  приєднання,  поділу,  виділення,  перетворення) або ліквідації.

10.2.  Реорганізація Підприємства відбувається за рішенням сільської ради. При реорганізації Підприємства вся сукупність прав і обов’язків Підприємства пере­ходить до його правонаступників.

10.3. Підприємство може бути ліквідовано у випадках:

10.3.1.  За рішенням  сільської ради.

10.3.2.  На підставі рішення суду або арбітражного суду за підставами, передбаченими законодавством України.

10.3.3.  У  разі  відсутності  потреби   у  подальшому  його  існуванні.

10.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Органом  управління  ліквіда­ційною комісією у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що приз­начив комісію. Вірогідність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверд­жена аудитором у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5.  Грошові кошти, що належать Підприємству, включаючи виручку від розпродажу його майна  (крім  майна  що  є  спільною  власністю  територіальних  громад  району,  сільських  рад,  підприємств,  що  передали  його  підприємству  для  виконання  їм  статутної  діяльності )  при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників,   які працю­ють на умовах найму,  повної сплати по відшкодуванню шкоди, заподіяної робітникам пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов'язків і вико­нання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами,  надходять  до  засновника  та  відповідних  сільських  рад.

Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство – припинивши свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 

 

 

Семенівський сільський голова:                                       Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Сьома сесія

РІШЕННЯ

04.03.2021                                                                    № 02-07/21

 

Про призначення на посаду директора

КП «Водолій» Семенівської сільської ради

 

Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України, Кодексом законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань  державних підприємств», відповідно до результатів конкурсного відбору на посаду директора КП «Водолій» Семенівської сільської ради, який відбувася 02.03.2021 року, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Доручити Семенівському сільському голові Єрмоленку А.В. призначити на посаду директора комунального підприємства «Водолій» Семенівської сільської ради з 05 березня 2021 року Ніколенка Олександра Леонідовича, 04.04.1959 р.н., як такого, що пройшов за конкурсом, шляхом укладання з ним контракту (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Семенівської сільської ради Нетребка П.С.

 

 

 

 

 

Семенівський сільський голова                                                   А.В. Єрмоленко

 

 

 

 

КОНТРАКТ

з керівником підприємства, що є в комунальній власності

 

с. Семенівка

« 04 » березня 2021 року

 

Семенівська сільська рада, на яку покладено функції управління майном, що перебуває в комунальній власності, іменований далі Орган управління майном, в особі сільського голови Андрія Віталійовича Єрмоленкр, що діє відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з рішенням VII сесії Семенівської сільської ради № 02-07/21 від 04.03.2021 року з однієї сторони, та громадянин Ніколенко Олександр Леонідович, іменований далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про наступне: Ніколенко Олександр Леонідович призначається на посаду директора комунального підприємства „Водолій” Семенівської сільської ради на термін з 05 березня 2021 року по 05 березня 2022 року.

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію

 підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

  1.    На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником підприємства та Органом управління майном цього підприємства.
  2.    Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.
  3.   Керівник діє на засадах єдиноначальності.
  4.   Керівник підзвітний  Органу  управління  майном  у  межах, встановлених законодавством,  статутом  підприємства  та  цим контрактом.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

  1.    Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
  2. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.
  3.   Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.
  4.  Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.
  5. Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства.
  6.   Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством  та розпорядження його майном.
  7. Орган управління майном:
   1. Надає інформацію на запит Керівника;
   2.  звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;
   3.   Організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує або погоджує в установленому порядку його річний з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;
   4. здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна.
   5. Своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.
  8.    Керівнику   належать   закріплені   за   ним   повноваження   і права, які поширюються на   підприємство   законодавчими   та   іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

 

  1.    Керівник має право:
   1. діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
   2. укладати господарські та інші угоди;
   1. видавати доручення;
   2. відкривати рахунки в банках;
   3. користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
   4. в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
   1.   вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
  1. Орган   управління   майном   делегує   Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладання колективного договору.
  2. Керівник  укладає трудові    договори    з    працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

2.10. Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі

         і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів,

         а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством

         про охорону праці.

  1.    Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, при визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами,    колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

  1. За виконання обов'язків, передбачених   цим   контрактом,   Керівнику нараховується   заробітна   плата   за   рахунок доходів, одержаних підприємством внаслідок його господарської діяльності виходячи з:

3.1.1. встановленого  йому  посадового  окладу і фактично відпрацьованого часу;

   1. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку

3.2.    Обмеження у преміюванні:

3.2.1. У разі допущення на підприємстві смертельного нещасного випадку з вини

          підприємства премія Керівникові не нараховується починаючи з місяця допущення

           нещасного випадку та наступні з ним три місяці.

3.2.2. У разі несвоєчасного виконання завдань , визначених Контрактом , погіршення якості

         роботи підприємства премії скасовуються або зменшуються за рішенням Органу

         управління майном.

3.3.    Керівнику    надається    щорічна    оплачувана    відпустка тривалістю 30 календарних днів, з яких  24 календарних дні основної відпустки та 6 календарних дні додаткової відпустки, згідно колективного договору комунального підприємства за ненормований робочий день. Оплата відпустки провадиться виходячи із його середньомісячного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки йому надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного посадового окладу.

  1. Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку

         та завершення, поділу її на частини і т. п.), за погодженням з Органом управління

         майном.

 

4.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН . ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1.   У    випадку    невиконання    чи    неналежного    виконання обов'язків, передбачених   цим   контрактом,   Сторони     несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
  2. Спори   між   сторонами   вирішуються   у   порядку,      встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА  УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

 

  1.   Внесення  змін    та    доповнень    до    цього    контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
  2.   Цей контракт розривається:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до   закінчення  строку    дії    контракту    у    випадках, передбачених пунктами 5.3 і 5.4 цього контракту;

д) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

  1.    Керівник може бути звільнений з посади,   а   цей   контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном,   до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без   поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом  та Статутом  підприємства завдань.  Під «систематичним  невиконанням» для цілей даного контракту розуміється невиконання Керівником своїх обов’язків, якщо до Керівника протягом року застосовано два або більше дисциплінарних стягнень у вигляді догани за неналежне виконання своїх обов’язків, і такі догани не скасовані (не зняті) ;

б) у разі   одноразового   грубого   порушення   Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи і т.п.);

в) у   разі   невиконання   підприємством  зобов'язань  перед бюджетом  та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових   платежів, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо      виплати заробітної  плати працівникам чи  недотримання  графіка  погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з Органом  управління  майном  , кошторисів доходів і видатків підприємства;

д) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного   нагляду   за охороною праці   у   разі   систематичних   порушень   вимог     чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості ;

з) у разі неподання Органу управління майном  квартальної та річної звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною  запискою щодо результатів  діяльності;

и) з інших підстав.

  1.   Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт  до закінчення
   терміну його дії:

а) у випадку систематичного   невиконання   Органом   управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень,   що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку  діяльність,  яке   може   призвести     або   вже  призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства,

б) у разі його хвороби або   інвалідності,   які   перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

  1. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника
   причин, встановлюються   додаткові гарантії та компенсації, встановлені чинним законодавством.
  2. За два місяці до закінчення   терміну  дії   контракту   він може бути за
   угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

5.7.  У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов цього контракту після закінчення його терміну дії протягом одного місяця, контракт вважається продовженим на той самий термін, та на тих самих умовах, які були передбачені цим контрактом.

 

 1. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у
  контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

 1. Цей контракт діє з „ 05” березня 2021 року до „05” березня 2022 року

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

 1. Відомості про підприємство:

Повна назва   Комунальне підприємство „Водолій” Семенівської сільської ради

Адреса Запорізька обл. Мелітопольський р-н с. Новомиколаївка, вул. Миру, 12

Розрахунковий рахунок  _________________________

 1. Відомості про Орган управління майном:
  Повна назва: Семенівська сільська рада

Адреса: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с.Семенівка, вул. Першотравнева, 57

Посада, прізвище, ім'я, по  батькові   керівника  Органу управління майном

  __Єрмоленко Андрій Віталійович  – сільський голова

Службовий телефон керівника Органу управління майном 44 91 41

 1. Відомості про Керівника:

         Прізвище, ім'я, по  батькові: Ніколенко Олександр Леонідович 

Домашня адреса 

телефон

                        (назва органу, що видав паспорт)

 1. Цей  контракт    укладено    в    двох    примірниках,    які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління майном

 

Семенівський сільський голова

_________________ А.В. Єрмоленко

 

« 05 » березня 2021 року

Керівник (директор)

КП «Водолій» Семенівської сільської ради

 

___________О.Л. Ніколенко

 

 « 05 » березня 2022 року

 

 

Гід державних послуг. Банер