Затвердженно рішенням виконавчого комітету Семенівської сільської ради від 17.12.2021 № 98

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду 

при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при виконавчому комітету Семенівської сільської раді ради (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради у центрах старостинських округів ради, а також до її складу входять представники громадськості сіл Семенівка, Рівне, Обільне, Тамбовка, які не об’єднані старостинським округом.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, законами України, рішеннями сільської ради, а також цим Положенням.

 

1.3. Метою діяльності громадської ради є забезпечення участі мешканців у вирішенні питань відповідного населеного пункту, здійснення громадського контролю за діяльністю старости, налагодження ефективної взаємодії ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

1.4. Положення про громадську раду (далі - Положення) затверджується виконавчим комітетом Семенівської сільської ради. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради.

2. Завдання, функції та права громадської ради

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння реалізації конституційного права самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України;

- здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів ради, здійснення повноважень депутатами ради;

- забезпечення врахування сільським головою громадської думки при формуванні та реалізації місцевої політики та при підготовці проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень сільського голови, що стосуються відповідних населених пунктів;

- сприяння врахуванню громадської думки та розгляд пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо поліпшення умов проживання та захисту конституційних прав населення у відповідному населеному пункті;

- сприяння в організації проведення культурно-освітянських заходів в інтересах громади у відповідному населеному пункті.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- попередньо розглядає проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету, включених до порядку денного сесії чи засідання виконкому, з питань, що стосуються відповідних населених пунктів;

- подає сільському голові пропозиції щодо підготовки проектів рішень з питань формування та реалізації місцевої політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів сільської ради на території відповідних населених пунктів;

- збирає, узагальнює та подає сільському голові, сільській раді та її виконавчим органам інформацію щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку відповідної території.

2.3. Громадська рада має право:

- самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи ( комісії, тощо);

- звертатися до депутатів відповідної території з ініціативою щодо підготовки та внесення на розгляд сесії актуальних питань, що стосуються розвитку території відповідного села;

- залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

- звертатись до сільського голови, депутатів сільської ради, виконавчих органів сільської ради з питань їх діяльності, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх роботи.

3. Членство у Громадській раді

3.1. До складу Громадської ради можуть бути включені представники громадськості за поданням громадських організацій, підприємств, установ відповідних сіл та  сільського голови.

3.2. Склад громадської ради затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

3.3. Членство в громадській раді є індивідуальним.

 4. Керівництво Громадської ради

4.1. Громадську раду голова, обраний більшістю голосів членів ради.

4.2. У разі припинення повноважень голови громадської ради чи неможливістю виконувати ним свої обов’язки з вагомих причин його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради член громадської ради.

4.3. Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

 - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

 - підписує документи від імені громадської ради;

 - представляє громадську раду у відносинах з сільською радою та її виконавчими органами;

 4.4. З числа членів громадської ради для ведення діловодства та ведення протоколів засідань за рішенням громадської ради може бути обраний секретар громадської ради.

Секретар громадської ради обирається на засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради.

5. Організаційні засади діяльності Громадської ради

 5.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не менш ніж один раз на квартал.

 5.2. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

 5.3. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

 5.4. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

 5.5. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

 5.6. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 5.7. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення розміщуються на офіційному веб-сайті сільської ради.

5.8. Забезпечення роботи громадської ради приміщенням, засобами  зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснюється сільським головою або його заступником. 

 

 

 

Секретар Семенівської сільської ради                        В.В. Башаріна

 

 

Гід державних послуг. Банер