РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Громадських рад при виконавчому

комітеті Семенівської сільської ради

 

Загальні положення

         1. Регламент Громадських рад при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадських рад при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради (далі – Громадська рада).

         2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

         Громадська рада інформує виконавчий комітет Семенівської сільської ради та громадськість про свою діяльність.

         3. Громадські ради старостинських округів Семенівської сільської ради очолює голова, який є старостою відповідного старостинського округу, а Громадську раду сіл Обільне, Семенівка, Тамбовка і Рівне очолює голова, обраний більшістю голосів від загального складу Громадської ради.

         4. Секретар Громадської ради обирається за поданням старости відповідного старостинського округу, та є членом Громадської ради.

         5. Робота Громадської ради ведеться за перспективним (річним) планом, який розробляється секретарем Громадської ради під керівництвом голови  Громадської ради, погоджується на засіданні Громадської ради та затверджується виконавчим комітетом Семенівської сільської ради.

 

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

         6. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

         Позачергові засідання Громадської ради скликаються з ініціативи голови Громадської ради або однієї третини загального складу її членів, та з ініціативи голови виконавчого комітету сільської ради.

         7. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з головою виконавчого комітету сільської ради дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

         8.  Рішення про скликання засідання Громадської ради доводиться до відома її членів не пізніш як за 2 дні до засідання, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Громадської ради.

         9. Засідання Громадської ради проводяться закрито, якщо не прийнято іншого рішення.

         На запрошення голови Громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради, у разі прийняття рішення про проведення засідання Громадської ради відкрито.

         10. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

         Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

         11. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради.

          Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного або до затвердженого порядку денного, подається до Громадської ради у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та аркушем погодження.

          Пропозиції до проекта порядку денного Громадської Ради вносяться головою Громадської ради, її членами, виконавчим комітетом сільської ради, керівниками структурних підрозділів сільської ради, старостою відповідного старостинського округу, після чого передаються на погодження секретарю сільської ради за 10 днів до Громадської ради, але не пізніше одного дня.

         Проект порядку денного погоджується головою виконавчого комітету Семенівської сільської ради, а за його відсутності секретарем виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

         Після погодження передається старості відповідного старостинського округу.

         12. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення.

13. Проекти рішень Громадської ради готуються головою Громадської ради сумісно з профільним відділом сільської ради.

13.1. До проекта рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1)      характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

2)      потреба і мета прийняття рішення;

3)      прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4)      прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

13.2. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради — помітка «Проект» і прізвища авторів, нижче ліворуч — назва рішення; ще нижче — текст проекту рішення.

13.3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1)      мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2)      вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3)      заключної, в якій указані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4)      до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

13.4. Секретар Громадської ради доводить інформацію до відома членів ради, у зручний для них спосіб ,не пізніше як за 10 днів (при проведенні позачергового засідання ради – за один день) до відповідного засідання, або у випадку виникнення надзвичайної ситуації чи інших невідкладних випадків – за один день.

13.5. Проект рішення перед винесенням на розгляд Громадської ради обов'язково узгоджується, шляхом заповнення аркуша погодження, з усіма заінтересованими структурними підрозділами, юридичним відділом (провідним спеціалістом юрисконсультом відділу земельних відносин, економічного розвитку, інвестицій та підприємництва), спеціалістом або начальником відділу сільської ради, відповідальним за напрямок діяльності, до якого відносяться питання, відображені у проекті рішення (відповідно до розподілу обов'язків) та подається на затвердження голові виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

         14. Головує на засіданні громадської ради голова Громадської ради, а у разі відсутності – секретар Громадської ради.

         15. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

         1) на першому засіданні Громадської ради головує голова установчих зборів до того часу, поки не буде обрано голову Громадської ради нового складу;

         2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) головою установчих зборів не пізніше одного  місяця з дня проведення установчих зборів.

         16. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

         Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.

         В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

         У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

         Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та її секретарем.

         17. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол. В термін 2 дні протокол засідання Громадської ради передається секретарю виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

 

Взаємовідносини громадської ради з

виконавчим комітетом Семенівської сільської ради

         18. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

         19. Громадська рада може подати виконавчому комітету Семенівської сільської ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені річним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради.

         20. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує виконавчий комітет Семенівської сільської ради про ухвалені Громадською радою рішення.

 

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

         21. На офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, регламент роботи Громадської ради, плани роботи Громадської ради.

         22. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні.

         23. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради забезпечується провідним спеціалістом організаційного відділу Семенівської сільської ради за інформацією наданою головою Громадської ради та погодженою з головою виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

         24. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради. У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

         Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має керуватися виключно рішеннями Громадської ради. В усіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію Громадської ради.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                       Віра БАШАРІНА

 

Гід державних послуг. Банер